Vuosikokous 2018

Ylihärmän Metsästysyhdistys Ry                                                    Pöytäkirja

Asia: Vuosikokous

Aika 25.1.2018 klo 18.00

Paikka: Ekohovi

Läsnä: 26 varsinaista jäsentä (erillisen osanottajalistan mukaan

 1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

 1. Palkitsemiset:
 • Palkittiin pientokilpailun parhaat
 • Palkittiin parhaat koirat eri kategorioissa
 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty: Juho Vilkuna

Sihteeriksi esitetty: Ville Kuoppala

Päätös: Esityksen mukaan

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ilmoitus Komiat- lehdessä 17.1.2018 eli vähintään 7vrk ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitetty Heidi Pajamäkeä ja Paula Härköstä.

Ei muita esityksiä.

Päätös: Esityksen mukaan

 1. Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Seuran puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertouksen edelliseltä vuodelta. Päivitettiin kauriskaatojen lukumääräksi 18kpl 31.12.2017 mennessä. Muilta osin johtokunnan laatima toimintakertomus pidettiin sellaisenaan.

 1. Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Sihteeri ja seuran puheenjohtaja esittelivät edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

Esitys: hyväksytään tilit ja vahvistetaan tilinpäätös.

Kokous hyväksyi ja vahvisti tilinpäätöksen.

 1. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 1. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Puheenjohtajaksi esitetty Jyrki Holmia. Ei muita ehdokkaita.

Päätös: Esityksen mukaan.

 1. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Erovuorossa Pasi ikola, Arto Peltonen ja Antti Keskikangas.

Lisäksi eroa johtokunnasta on pyytänyt Kari Korpela.

Esitys: Erovuoroiset jatkavat johtokunnassa. Kari Korpelan tilalle jäljellä oleville toimintavuosille esitetty Panu Pajamäkeä. Ei muita esityksiä.

Päätös: Esityksen mukaan.

 1. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Johtokunnan esitys: edellisen kauden toiminnantarkastajat jatkavat

Hannu Peltola ja Jari Partanen toiminnantarkastajina

Jari Hautanen ja Jukka Riihimäki varalla

Päätös: Esityksen mukaan.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavaa toimintavuotta varten.

Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman alkavalle toimintavuodelle.

Mikko Salimäki täsmensi perusteita haettavien hirvilupien määrään; RHY:n alueella hirivlupien määrä tullee pysymään samantasoisena kuin syksyllä 2017.

Esitys: Vahvistetaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma.

Päätös: Esityksen mukaan.

 1. Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Sihteeri ja seuran puheenjohtaja esittelivät toimintavuoden 2018 tulo- ja menoarvion.

Esitys: Hyväksytään esitelty tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.

Päätös: Esityksen mukaan.

Johtokunnan esitys kulukorvauksista: kulukorvaukset pidetään ennallaan; puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 105 €/vuosi. Lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksua 105 €/vuosi.

Päätös: Esityksen mukaan

 1. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Johtokunnan esitys: jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Esitetty, että samassa taloudessa asuville tulisi alennus. Seuran säännöt estävät tämän, minkä seurauksena aihetta ei käsitelty enempää.

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys maskuista.

Toiminnantarkastajilta tuli huomautus jäsenmaksujen eräpäivästä, joka pitää olla syyskuun loppuun mennessä seuran sääntöjen mukaan; edellisissä jäsenmaksuissa eräpäivä oli vuoden lopussa.

 1. Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Johtokunnan esitys:

Hirvijaosto: Esa Haukkala

Kenneljaosto: Mika Elgland

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto: Esa Haukkala, poislukien riistakolmiolaskenta

Kaurisjaosto: Jussi Kaustinen.

Päätös: Esitysten mukaan

 1. Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Ennen 17.1.2018 pidettyä johtokunnan kokousta oli saapunut yksi hakemus.

Johtokunta puoltaa Matti Penttilän hyväksymistä jäseneksi.

Päätös: Hyväksytään johtokunnan puoltamana Matti Penttilän jäsenhakemus.

 1. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Johtokunnan kokoukselle tuomat asiat:

Lahtivajan rakentaminen. Esiteltiin 58 300 € kustannusarvio ja sen muodostumisperusteet sekä suunnitellun lahtivajan pohja- ja julkisivukuvat kokoukselle. Aisaparilta on saatu suullinen puolto esiteltävien dokumenttien perusteella.

Johtokunnan esitys: aloitetaan lahtivajan rakentaminen keväällä kelien salliessa ja Aisaparin lopullisen puoltavan päätöksen jälkeen. Rahoituksen jakautuminen: Aisapari 50 %, seura 25 %, hirvimiehet 25 % valitsemallaan tavalla. Kokonaiskustannusarviossa talkootöiden osuus n. 25 %.

Keskusteltiin lahtivajan rakentamisesta ja rahoituksesta. Käteisen rahan tarve n. 40 000 € tarvitaan jo rakennusvaiheessa. Johtokunnan tehtäväksi jää ratkaista rahoitus ennen kuin tukirahoja saadaan.

Esitetty johtokunnalle mahdollisuus neuvotella rahoituksesta.

Päätös: Lahtivajaa aletaan rakentamaan 58 300€:n kustannusarvion mukaisesti johtokunnan esityksen mukaisella rahoitusjaolla. Johtokunnalle valtuudet toteuttaa tarvittava väliaikainen rahoitus.

 1. Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

 1. Muut asiat. 

Ei muita asioita.

 1. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18