Vuosikokous 2021

Ylihärmän Metsästysyhdistys Ry                                                     Pöytäkirja

Asia: Vuosikokous

Aika 12.05.2021 klo 18.00

Paikka: Ekohovin piha-alue

Läsnä: 15 henkilöä

1 Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Juho Vilkuna avasi kokouksen klo 18.01

2 Palkitsemiset:

Menestyneet koirat.Pienpetokilpailu listan mukaan.

  1. Arto Peltonen
  2. Lassi Heimonen & Panu Pajamäki. Lassille 2. palkinto ikäperusteella. Panulle 3.

Arpapalkinto: Jari Hautanen

3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty Pasi Tyynismaata.

Sihteeriksi esitetty Ville Kuoppalaa

Päätös: esitysten mukaan.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ilmoitus Komiat- lehdessä 5.5.2021

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Satu Pajamäki ja Lauri Peltonen.

Esitetty myös, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Luettiin toimintakertomus vuodelta 2020. Ei korjattavia.

8 Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esiteltiin tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020. Vuonna 2019 mentiin n. 3000 € alijäämäinen ja 2020 n. 800€ ylijäämää.

Toiminnantarkastajan huomiona vuodelta 2019 jäsenmaksusuorituksia ollut paljon vähemmän kuin jäseniä, mutta 2020 jo huomattavasti enemmän. Muistutetaan jäsenille. Tilitoimisto kun on otettu käyttöön, joitakin isompiakin maksuja on mennyt hieman väärille tileille.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

9 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10 Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi esitetty Juho Vilkunaa.

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Juho Vilkuna.

11 Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Johtokunnasta erovuorossa Pasi Ikola, Arto Peltonen ja Antti Keskikangas.

Antti Keskikangas on ilmoittanut, että ei jatka.

Esitetty, että Pasi Ikola ja Arto Peltonen jatkavat. Antin tilalle Joni Pirhonen.

Päätös: esityksen mukaan.

12 Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Edelliset: Jyrki Holm ja Esa Haukkala toiminnantarkastajat.

Juhani Kuoppala ja Jari Hautanen varalla.

Toiminnantarkastajia esitetty jatkettavan. Kuoppala Holmin varalla ja Hautanen Haukkalan varalla.

Päätös: Esityksen mukaan.

13 Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

14 Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Toimihenkilöiden palkkiot, johtokunnan esitys: Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 150 €/vuosi. Lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksua 150 €/vuosi.

Esitys: Kaikkien kulukorvaukset 200€ ja poistetaan rahastonhoitajan erillinen tilinhoitomaksu.

Hyväksyttiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio. Hyväksyttiin yksimielisesti kulukorvausten nosto 200 €.

15 Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Aikaisemmin: jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Esitetty pidettävän maksut samoina. Kannatettu.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Johtokunnan esitykset:

Hirvijaosto: Antti Luoma

Kenneljaosto: Janne Kanninen

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto: Antti Luoma

Peura- ja kaurisjaosto: Mika Härkönen

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

17 Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Yhdistykseen hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

18 Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita esityksiä vuosikokouksen päätettäväksi.

19 Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan. Huomautettiin, että kyseisen kohdan voi jatkossa poistaa esityslistalta, kun tulee suoraan yhdistyslaista eli ei tarvitse erikseen päättää.

20 Muut asiat.

Muistutettiin harrastuneisuuden osoittamisesta erityisesti puoliautomaattiaseiden kohdalla, kun aselait kiristyvät jatkuvasti. Suositeltiin pitämään päiväkirjan pitämistä jo kaikista ampumasuoritteistaan.

Kesän talkoot; kun rajoitukset hellittävät, pidetään koko seuran talkoot. Koskien pääasiassa vahan kämpän kunnostusta. Katto ja terassi esisijaisina.

21 Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01