Vuosikokous 2017

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYKSEN

VUOSIKOKOUKSEN

PÖYTÄKIRJA 2017

AIKA: 9.2.2017

PAIKKA: Ekohovi

ASIA: Vuosikokous

LÄSNÄ: Osanottajaluettelon mukaan 31 hlö

Kokouksen avaus: Jyrki Holm. Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi.


Palkitsemiset, kennelpalkinnot ja pienpetokilpailu: Palkitut koirat liitteenä. Pienpetokilpailun parhaina lahjakortit Veli-Matti Vainionpää 30 €, Matias Peltonen 20 €, Esko Puhto 20 €, arvalla Arto Peltonen 30 €.

Kari Korpelan Kettukoirapytty, kiertopalkinto. Tänä vuonna Jukka Hietala ja ajokoira Laku.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Hautanen ja sihteeriksi Juhani Kuoppala

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Komiat lehti 1.2.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Rintanen ja Panu Pajamäki.

Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2016.

Kuultiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Metsästysyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Holm.

10§

Johtokunnan jäsenten vaali:

Johtokunnasta erovuorossa olivat Mika Elgland, Antti Rannanjärvi ja Juho Korpela.
Lisäksi johtokunnasta oli pyytänyt eroa Juhani Kuoppala.

Erovuorossa olevista valittiin jatkamaan Mika Elgland ja Antti Rannanjärvi. Juho Korpelan tilalle valittiin uutena Kari Korpela. Eroa pyytäneen Juhani Kuoppalan tilalle valittiin kahdelle seuraavalle toimikaudelle Ville Kuoppala.

11§

Toiminnantarkastajiksi valittiin kokouksen päätöksen mukaisesti: Hannu Peltola ja Jari Partanen ja heidän varalleen Jari Hautanen ja Jukka Riihimäki .

12§

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

13§

Esitettiin ja hyväksyttiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio ja päätettiin yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista. Päätettiin maksaa vuotuista kulukorvausta puheenjohtajalle, sihteerille, majaisännälle ja rahastonhoitajalle 105 euroa / vuosi ja lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksu 105 euroa/vuosi.

14§

Yhdistyksen liittymismaksuksi esitettiin ja päätettiin 40 euroa, jäsenmaksuksi esitettiin ja päätettiin 40 euroa/vuosi, johtokunnan myöntämä vuosikortti on 150 euroa.

15§

Valittiin jaostojen puheenjohtajat.

Kaurisjaosto Jussi Kaustinen, rata- ja kilpailujaosto Pasi Ikola, kenneljaosto Mika Elgland, riistanhoitojaosto Esa Haukkala ja hirvijaosto Esa Haukkala.

16§

Uudeksi Metsästysyhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin Antti Niemi, jäsenyys on sidottu maanvuokrasopimukseen Mäenpää 1, RN:o 2:343 (ktunnus 233-427-5-140).

Satu Kosolan jäsenhakemusta kokous ei hyväksynyt, koska hakija ei asu paikkakunnalla, hakijalla ei ole metsästysoikeutta, vuokralle tarjottu ala ei sovellu metsästykseen koska se on asuintontti ja metsästysmahdollisuutta sillä alalla ei ole. Hakijalle johtokunta voi myöntää päivä- tai vuosikortin.

17§

Vuosikokoukseen oli tuotu määräaikaan mennessä johtokunnan esittäminä asioina käsiteltäväksi ja päätettäväksi Ekohovin säännöt ja päättämisen siitä, lähdetäänkö selvittämään uuden lahtivajan rakentamista.

Kokous päätti uudistaa Ekohovin vuokraamisen säännöt. Vuokraaja voi olla ainoastaan Yhdistyksen yli 30 vuotias jäsen ja vuokraajan on oltava vuokrausaikana paikalla.

Ulkopuolisista vuokrauksista päättää johtokunta tapauskohtaisesti.

Yhdistykset, Metsästysyhdistys ja sidosryhmät voivat vuokrata edelleen entisin perustein. Päätettiin painattaa säännöt ja sanktiot sisältävä maksulomake jonka vuokraaja allekirjoituksellaan hyväksyy avaimia hakiessaan ja saa jäljennöksen allekirjoittamastaan.

Lahtivajan rakentamisen selvittämisestä keskusteltiin. Aisaparin kautta on mahdollisuus hakea hankerahoitusta 50 % kustannusarviosta. Kokous päätti, että mikäli hanke etenee, hankkeen omarahoitusosuudesta hirvimiehet kustantaisivat
50 % ja Metsästysyhdistys 50% . Kokous päätti, että johtokunta jatkaa tältä pohjalta hankkeen toteuttamismahdollisuutta ja esittää laskelmia kustannusarviosta ja rahoituksesta kesäkokoukseen mennessä.

18§

Riistanhoitoyhdistyksessä kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä voi edustaa

enintään viidellä valtakirjalla.

19§

Muut asiat: Ei ollut

20§

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksen kulusta ja päätti kokouksen klo 19.21.