Kesäkokous 2020

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY                                                     Pöytäkirja

AIKA:           31.7.2020 klo 18.00

PAIKKA:      EKOHOVI

ASIA:           YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY: N KESÄKOKOUS

LÄSNÄ:        Erillisen osallistujalistan mukaan 26 jäsentä

 1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Juho Vilkuna avasi kokouksen klo 18.02

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Vilkuna ja sihteeriksi Ville Kuoppala

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokouksesta ilmoitettu komiat -lehdessä 22.7.2020 sekä nettisivuilla ja muissa sähköisissä viestimissä.

Läsnä erillisen listan mukaan 26 jäsentä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Heimonen Harri ja Heimonen Lassi.

Esitetty myös, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: esityksen mukaan.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Metsästyksen harjoittaminen

Johtokunnan esitys:

 • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.
 • Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.
 • Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.
 • Johtokunta esittää, että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.
 • Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.
 • Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.
 • Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Johtokunta kehottaa metsästäjiä kunnioittamaan toisia metsästäjiä; mm. ruokintapaikkojen hyödyntämisessä on suositeltavaa kysyä ruokintapaikan perustajalta suostumus.

Päätös: Esityksen mukaan

7. Kauriin metsästys

Johtokunnan esitys:

 • Kevätpukkijahtiin 5kpl seurakiintiö
 • Muuten valtion säännöillä. Huom. Johtokunnalla oikeus keskeyttää jahti tarvittaessa.
 • Ilmoitukset kaadoista Mika Härköselle ja Riistakeskukselle oma.riistan kautta.
 • Kaurispäiväkortti 50 €, jolla saa kaataa yhden kauriin.

Esitetty 1 kpl/jäsen. Kannatettu.

Keskusteltiin tilanteesta, milloin johtokunta kokoontuisi ja päättäisi kauriin metsästyksen Ylihärmässä. Johtokunnan suuntaa antava hetki keskustella metsästyksen päättämisestä on, kun kaatoja on 25 kpl.

Äänestys:

 • Johtokunnan esitys 20
 • Esitys: 3

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan

8. Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2020-2021

Johtokunnan esitys:                            

 • Urosmetso ja koppelo rauhoitetaan.
 • Peltopyy: rauhoitetaan muilta osin, mutta kokeissa saa peltopyyn pudottaa.
 • Teeri: yksi (1) kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua), jos MMM sallii teeren metsästyksen.
 • Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika valtion säännöllä.
 • Metsäjänis: Kiintiö kaksi (2) kpl/jäsen.
 • Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

9. Valkohäntäpeuran metsästystä koskevat seurakohtaiset säännöt

Johtokunnan esitys:

 • Perustetaan peurajaosto – valitaan sille puheenjohtaja. Jatkossa puheenjohtaja valitaan vuosikokouksen yhteydessä kuten muidenkin jaostojen PJ:t. Jaosto kutsuu koolle valkohäntäpeuran metsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa halukkaat ilmoittautuvat jahtiin.
 • Lahtivajamaksu: 100 € peurajahtiin osallistuvilta metsästäjiltä, jotka eivät ole aikaisemmin lahtivajamaksua suorittaneet (esim. hirviseurueen jäsenet). Poikkeuksena aseettomat koiramiehet vapautetaan lahtivajamaksusta.
 • Jahdin aloitus 26.9., hirvenmetsästyksen ajaksi taukoa, kunnes ensimmäinen hirviporukka lopettaa hirvijahdin, minkä jälkeen peurajahtia voidaan jatkaa.
 • Toteutetaan seuruejahtina ainakin ensimmäinen vuosi, kun lupamäärä on vähäinen
 • Lupamaksut ja muut mahdolliset peurajahtiin liittyvät kulut peuraporukka kerää valitsemallaan tavalla ja tilittää seuralle.
 • Muista käytännön järjestelyistä peuraporukka päättää itsenäisesti.

Tarkennuksena aseettomana koiramiehenä tarkoitetaan seuran jäsentä, joku osallistuu peurajahtiin, mutta ei kuulu varsinaiseen peuraporukkaan.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

Peurajaoston puheenjohtajaksi esitetty Mika Härköstä, joka on suostuvainen tehtävään.

Valittiin Mika Härkönen peurajaoston puheenjohtajaksi.

10. Maksut

Johtokunnan esitys:                            

 • Päiväkortti 20 € (ei oikeuta kauriin metsästykseen)
 • Kaurispäiväkortti 50 €
 • Vuosikortti 150 € (ei sisällä kaurista)
 • Päiväkortin hankkiminen: soitto puheenjohtajalle ja maksu nettipankista.
 • Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta

Päätös: Esityksen mukaan

11. Rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:                            

 • Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.
 • Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.
 • Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.
 • Kurjen monttu sorsilta.
 • Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.
 • Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.
 • Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.
 • Figen Oy:n (entinen Mäkiniemen Sikalat Oy) tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.
 • Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.
 • Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.
 • Leipimaassa Kuoppalan monttu rauhoitetaan sorsastukselta.
 • Rintasen Markon riistapelto Jelmistä hieman jokimetsään päin hakkioon rajoittuva riistapelto; kuuluu sarkaan 18:2.

Päätös: Esityksen mukaan

12. Jäsenhakemukset

Valittiin seitsemän uutta jäsentä seuraan.

13. Pienpetojen pyyntisopimukset

Johtokunta esittää, että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Päätös: esityksen mukaan

14. Muut asiat

 • Puheenjohtaja toivoi, että edes jokainen seuran jäsen hoitaisi maanvuokrasopimukset kuntoon.
 • Riistakolmiolaskenta kokousta seuraavana päivänä klo 12
 • Yksityisteillä ja muutenkin maanomistajien mailla fiksu käyttäytyminen.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41