Kesäkokous 2018

Ylihärmän metsästysyhdistys Ry             Pöytäkirja

AIKA:           8.8.2018 klo 18.00

PAIKKA:      EKOHOVI

ASIA:           YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY: N KESÄKOKOUS

LÄSNÄ:        Erillisen osanottajalistan mukaisesti 29.

  1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi esitetty Jyrki Holmia ja sihteeriksi Ville Kuoppalaa.

Päätös: Esitysten mukaan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokouksesta ilmoitettu Komiat –lehdessä 1.8. Läsnä 29 henkilöä.

Todetaan kokouks lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetty Paula Härkönen ja Satu Pajamäki. Esitetty, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Metsästyksen harjoittaminen

Johtokunnan esitys:

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.

Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.

Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.

Johtokunta esittää että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.

Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.

Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.

Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Päätös: Esityksen mukaan

Johtokunta kehottaa metsästäjiä kunnioittamaan toisia metsästäjiä; mm. ruokintapaikkojen hyödyntämisessä on suositeltavaa kysyä ruokintapaikan perustajalta suostumus.

7. Kauriin metsästys

Johtokunnan esitys:

Jäsenkohtainen kiintiö on yksi (1) kpl.

Metsästysaika 1.9.2018 – 15.2.2019.

Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 29.9.2018. – 31.1.2019.

Ilmoitukset kaadosta välittömästi Jussi Kaustiselle ja Riistakeskukselle.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

 

8.Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2018-2019

Johtokunnan esitys:

Urosmetso ja koppelo rauhoitetaan.

Peltopyy: yksi (1) kpl/jäsen. Metsästysaika 1.9. – 15.11.2018.

Teeri: yksi (1) kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua), jos MMM sallii teeren metsästyksen.

Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika 1.9- 31.12.2018.

Metsäjänis: Kiintiö kolme (3) kpl/jäsen.

Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Esitetty 2 teertä/jäsen, ei kannatettu.

Päätös: Esityksen mukaan.

 

9. MAKSUT

Johtokunnan esitys:

Päiväkortti 20 €

Vuosikortti 150 €

Päiväkortin hankkiminen: soitto puheenjohtajalle ja maksu nettipankista.

Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta

Päätös: Esityksen mukaan.

10. RAUHOITUSALUEET

Johtokunnan esitys:

Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.

Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.

Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.

Kurjen monttu sorsilta.

Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.

Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.

Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.

Figen Oy:n (entinen Mäkiniemen Sikalat Oy) tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.

Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.

Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. RAUTAHAULIEN KÄYTTÖ

Johtokunta esittää, että kieltoa jatkettaisiin.

Keskusteltiin kyseisen kohdan tarpeellisuudesta ylipäätään.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. JÄSENHAKEMUKSET

Ei uusia jäsenhakemuksia.

13. PIENPETOJEN PYYNTISOPIMUKSET

Johtokunta esittää että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Tarkennus: Sopimus tarkoittaa sitä, että lumen aikana koiran lähtiessä jäljittämään pienpentoa omalta alueelle, mutta päätyy toisen alueelle, sen saa ampua sieltä.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.