Vuosikokous 2020

Aika 10.2.2020 klo 18.00

Paikka: Ekohovi

Läsnä: 23 jäsentä

1.Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Panu Pajamäki avasi kokouksen klo 18.00

2. Palkitsemiset:

Koirat listan mukaan.

Pienpetokilpailu listan mukaan.

1. Jari Koivumäki

2. Esko Puhto

3. Jouni Jussinmäki

Arpa: Arto Peltonen

Yhteensä kisaan ilmoitettiin 35 kpl; 23 x kettu, 10 x supi, 2 x näätä

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty Juho Vilkuna. Sihteeriksi esitetty Ville Kuoppalaa.

Päätös: esityksen mukaan.

4. Esitylistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ilmoitus Komiat -lehdessä 29.1.2020

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Listan mukaan 23 osallistujaa.

6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitetty pöytäkirjantarkastajaksi Arto Peltonen ja Esko Puhto. Esitetty myös, että toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan

7. Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Luettiin toimintakertomus vuodelta 2019.

8. Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esiteltiin tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto vuodelta 2019.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Esitetty puheenjohtajaksi Juho Vilkunaa ja Panu Pajamäkeä jatkamaan. Pajamäki ei mielellään jatka. Juho Vilkuna suostuvainen

Päätös: Valittiin Juho Vilkuna seuran puheenjohtajaksi.

11. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Erovuorossa Mika Elgland ja Antti Rannanjärvi. Eivät ole halukkaita jatkamaan.

Lisäksi 2019 Panun tilalle jäi valitsematta johtokuntaan uusi jäsen, kun Panusta tuli seuran puheenjohtaja. Valittava kolme uutta jäsentä johtokuntaan.

Esitetty: Janne Kanninen, Mika Härkönen ja Panu Pajamäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Edelliset: Hannu Peltola ja Jari Partanen toiminnantarkastajat. Jari Hautanen ja Jukka Riihimäki varalla.

Esitetty: Jyrki Holm ja Esa Haukkala varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi.

Varahenkilöiksi esitetty: Juhani Kuoppalaa Holmin varahenkilöksi ja Jari Hautasta Haukkalan varahenkilöksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Keskusteltiin hirvilupien määrästä.

14. Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Toimihenkilöiden palkkiot aikaisemmin: Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 105 €/vuosi. Lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksua 105 €/vuosi.

Luettiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio.

Esitetty toimihenkilöiden palkkioita pidettävän samana.

Päätettiin hyväksyä tulo- ja menoarvio. Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot esityksen mukaan.

15. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Aikaisemmin: jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Esitetty pidettävän samana.

Päätös esityksen mukaan.

16. Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Esitetty:

Hirvijaosto: Ville Kuoppala

Kenneljaosto: Panu Pajamäki

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto: Antti Luoma

Kaurisjaosto: Mika Härkönen

Esitetty, että kaurisjaoston puheenjohtaja toimii myös peurajaoston puheenjohtajana, jos peuralupia myönnetään. Ei kannatettu.

Esitetty, että johtokunta valmistelee kesäkokoukseen peuranmetsästyksen käytännöt yleisen kokouksen päätettäväksi, mikäli peuralupia myönnetään. Kannatettu.

Esitetty, että edelliset jatkavat jaostojen puheenjohtajina.

Päätös: Jaostojen puheenjohtajat esitysten mukaan. Johtokunnan tulee kesäkokoukseen valmistella suunnitelma peuranmetsästyksen etukäteen.

17. Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Ennen 28.1.2020 pidettyä johtokunnan kokousta saapunut yksi hakemus: Jari Aalto, Vöyri. Johtokunta ei puolla jäsenyyttä.

Johtokunnan kokouksen jälkeen tulleet hakemukset:

  • Minna Kero, asuu Ylihärmässä.
  • Kalle Ruotsala, omistaa maata.
  • Ville Ruotsala, omistaa maata.
  • Tauno Keisala, maanvuokraehdolla.
  • Riku Keisala, maanvuokraehdolla.

Päätös: Ei hyväksytä Aaltoa Ylihärmän metsästysseuran jäseneksi; ehdotetaan vuosikortin hakemista. Kero, Ruotsalat ja Keisalat päätettiin hyväksyä jäseneksi.

18. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita esityksiä johtokunnalle.

19. Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

20. Muut asiat. Ei päätösvaltaa.

Sirpa Rintanen päättänyt luopua rahastonhoitajan tehtävästä. Heidi Pajamäki olisi halukas jatkamaan, mutta siten että kirjanpito hoidettaisiin tilitoimiston kautta. Johtokunnan päätettävissä oleva asia, mutta kokoukselle tiedoksi.

21. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24