Kesäkokous 2022

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY                                                    Pöytäkirja

AIKA:           9.8.2022 klo 18.00

PAIKKA:      EKOHOVI

ASIA:           YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY: N KESÄKOKOUS

1 Kokouksen avaus.

Kokous avattiin klo 18.00

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

      Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Vilkuna Ja sihteeriksi Panu Pajamäki

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

      Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 40 henkilöä

4 Pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Valittiin Pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Salimäki ja Lauri Peltonen. Toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 Esityslistan hyväksyminen

      Hyväksyttiin esityslista

6 Metsästyksen harjoittaminen

     Johtokunnan esitys:

 • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.
 • Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.
 • Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.
 • Johtokunta esittää, että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.
 • Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.
 • Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.
 • Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Johtokunta kehottaa metsästäjiä kunnioittamaan toisia metsästäjiä; mm. ruokintapaikkojen               hyödyntämisessä on suositeltavaa kysyä ruokintapaikan perustajalta suostumus.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan, lisäyksenä Peuraseurue päättää itse ulkopuolisten osallistujien määrän.

7 Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2022-2023

      Johtokunnan esitys:   

Urosmetso ja koppelo rauhoitetaan.

Peltopyy: rauhoitetaan muilta osin, mutta kokeissa saa peltopyyn pudottaa. (ainoastaan jos koiralla on mahdollisuus 1:s tulokseen.)

Teeri: kaksi (2) kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua), jos MMM sallii teeren metsästyksen.

Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika valtion säännöllä.

Metsäjänis: vapaa

Metsäkauris: vapaa (ilmoitus kaadosta Hirvieläinjaoston puheenjohtajalle)

Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Kanakoiran Juoksutuslupa:

     -10€ päivä/hlö, ei oikeuta aseenkäyttöä. Ei tarvitse seuran jäsentä mukaan.

Esitetty Metsäkauris 1kpl/jäsen, kannatettu.

Äänestys: Metsäkauris 1kpl (4kpl)

Äänestys: Metsäkauris vapaa (25kpl)

Päätös: Johtokunnan esitysten mukaan.

8 Maksut                           

Johtokunnan esitys: 

 • Päiväkortti 20 € (ei oikeuta kauriin metsästykseen)
 • Kaurispäiväkortti 50 € (seuran jäsen oltava mukana)
 • Vuosikortti 150 € (ei sisällä kaurista)
 • Päiväkortin hankkiminen: soitto/viesti jäsensihteerille joka lähettää laskun.
 • Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta
 • Jäsenmaksuihin paperilaskulisä 5€

Päätös: johtokunnan esityksen mukaan

9 Rauhoitusalueet

   Johtokunnan esitys:

 • Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.
 • Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.
 • Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.
 • Kurjen monttu sorsilta.
 • Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.
 • Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.
 • Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.
 • Figen Oy:n (entinen Mäkiniemen Sikalat Oy) tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.
 • Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.
 • Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.
 • Leipimaassa Kuoppalan monttu rauhoitetaan sorsastukselta.
 • Rintasen Markon riistapelto Jelmistä hieman jokimetsään päin hakkioon rajoittuva riistapelto; kuuluu sarkaan 18:2.
 • Rannanjärven monttu sorsastukselta

Päätös: johtokunnan esityksen mukaan

10 Jäsenhakemukset

5 kpl jäsenhakemuksia. 3 kpl vuosikortti hakemuksia.

Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä. 2:lle hakeneelle myönnettiin vuosikortti ja yhdelle johtokunta tulee ehdottamaan juoksutuslupaa

11 Pienpetojen pyyntisopimukset

             Johtokunta esittää, että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

              Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

        Päätös: esityksen mukaan

12. Hirvenmetsästyksen toteutus

Esitykset:

Hirvijaoston esitys: Yksi hirvenmetsästysseurue metsästysyhdistyksen alueella, yksi lahtivaja ja yksi lihanjakopaikka. Johtokunta puoltaa jaoston enemmistön esitystä.

Harjun esitykset:

Esitys 1: Ensisijaisesti pidetään nykykäytäntö, vielä ainakin kolme vuotta.

Esitys 2: Jos tehdään muutos, niin toteutetaan se siten, että Harjun porukan jäsenet muodostavat oman ryhmän, joka metsästää sillä alueella joka on sovittu syksyn 2021 jahtia koskien. Luvat on yhteisiä ja kaikki ruhot toimitetaan eon lahtivajalle, jossa paloittelu ja lihanjako kaikkien yhdistyksen hirviseurueen jäsenten kesken tapahtuu.

Harjun hirvenmetsästäjien ryhmään voi halutessaan osallistua aikaisemmin Eon porukassa metsästäneitä ja vastaavasti Harjun porukasta voi siirtyä Eon metsästysryhmiin ts. mahdollisuus valita, niinkuin tähänki saakka.

Vastuu jahdin toteutuksesta on Harjun ryhmän osalta ko ryhmässä metsästävällä varapäälliköllä. Hän on tiiviissä yhteydessä jahtipäällikön kanssa jahtipäivittäin ilmoittaen mm. kaadot ja ammutut laukaukset välittömästi tapahtuman jälkeen, sekä vastaa siitä, että jahtipäällikön ohjeet mm. koskien metsästettävien hirvien määrää ja laatua toteutuu ryhmän toiminnassa joka hetkellä. Harjun ryhmän varapäällikkö on yhteydessä puhelimitse jahtipäivien aamuina jahtipäällikön kanssa. Harjun ryhmä kokoontuu Harjun kämpällä.

Tämä järjestely esitetään toteutettavaksi v.2022-2024

Perusteluna yllä olevalle on se, että Harjun porukalla on pitkät perinteet metstästää ko alueella (42v), monen syntymäkoto on alueella, tutut maastot, jossa metsästäminen parhaiten onnistuu ja tuttu sopuhenkinen porukka. Tavoite on myös säilyttää sopu kaikkien metsästysseuran jäsenten ja maanomistajien kesken tukien siten myös seuran yhtenäisyyttä.

Äänestys:

Jaoston esitys 24kpl

Harjun 1 esitys 8kpl

Harjun 2 esitys 2kpl

Päätös: Yksi hirvenmetsästysseurue metsästysyhdistyksen alueella, yksi lahtivaja ja yksi lihanjakopaikka.

13. Muut päätettävät asiat

   Esitykset

1. Jäsensihteerille myös toimihenkilöpalkkio (200€/vuosi)

-Päätös: esityksen mukaan

2.Polttoainekorvaus seuran riistapeltojen tekijöille 50€ per traktori.

-Päätös:Esityksen mukaan

3.Johtokunta ehdottaa että hirvenmetsästys säännöistä poistetaan seuraava kohta ”hirvenmetsästykseen osallistumis oikeutettuja ovat kaikki vähintään vuoden seuran jäsenenä olleet jäsenet joilla hirvenmetsästykseen kuuluvat luvat ovat kunnossa”

Päätös: Esityksen mukaan

4.Peuranmetsästyssäännöt:

(erillinen sääntöliite käsitelty kokouksessa ja saatavilla, jos on kiinnostunut tulemaan peuraporukkaan)

Johtokunta kannattaa jaoston esitystä peuranmetsästyssäännöistä.

Päätös: Hyväksyttiin peuranmetsästyssäännöt.

14. Muut asiat

Ei muita asioita

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin Klo: 19.31