Kesäkokous 2021

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY                                                     Pöytäkirja

AIKA:           5.8.2021 klo 18.00

PAIKKA:      EKOHOVI

ASIA:           YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY: N KESÄKOKOUS

1 Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Juho Vilkuna avasi kokouksen Klo 18.01

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Vilkuna ja sihteeriksi Panu Pajamäki

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokouksesta ilmoitettu komiat lehdessä ja muissa viestimissä.

läsnä erillisen listan mukaan 24kpl

todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Mika Elgland ja Jari Hautanen.

Esitetty myös, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan

5 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Metsästyksen harjoittaminen

Johtokunnan esitys:

 • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.
 • Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.
 • Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.
 • Johtokunta esittää, että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.
 • Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.
 • Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.
 • Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Johtokunta kehottaa metsästäjiä kunnioittamaan toisia metsästäjiä; mm. ruokintapaikkojen hyödyntämisessä on suositeltavaa kysyä ruokintapaikan perustajalta suostumus.

Päätös: Esityksen mukaan

7 Kauriin metsästys

Johtokunnan esitys:

 • Kevätpukkijahtiin 5kpl seurakiintiö
 • Muuten valtion säännöillä. Huom. Johtokunnalla oikeus keskeyttää jahti tarvittaessa.
 • Ilmoitukset kaadoista Mika Härköselle ja Riistakeskukselle oma.riistan kautta.
 • Kaurispäiväkortti 50 €, jolla saa kaataa yhden kauriin.

Päätös: Esityksen mukaan

8 Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2021-2022

Johtokunnan esitys:                            

 • Urosmetso ja koppelo rauhoitetaan.
 • Peltopyy: rauhoitetaan muilta osin, mutta kokeissa saa peltopyyn pudottaa. (ainoastaan jos koiralla on mahdollisuus 1:s tulokseen.)
 • Teeri: yksi (1) kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua), jos MMM sallii teeren metsästyksen.
 • Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika valtion säännöllä.
 • Metsäjänis: Kiintiö kolme (3) kpl/jäsen.

Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Esitys1: Metsäjänis valtion säännöillä. Kannatettu ja hyväksytty.

Esitys2: Teeren kiintiö 2kpl/jäsen.  kannatettu

Äänestys Teeri:

   -Esitys:18

   -Johtokunta: 0

Esitys3: Metso 1kpl/jäsen.  kannatettu

Äänestys metso

   -esitys 2

   -Johtokunta 18

Päätös: Metsäjänis valtion säännöillä. Teeri 2kpl, muuten johtokunnan esityksen mukaan.

9 Valkohäntäpeuran metsästystä koskevat seurakohtaiset säännöt

Johtokunnan esitys:

 • Lahtivajamaksu: 100 € peurajahtiin osallistuvilta metsästäjiltä, jotka eivät ole aikaisemmin lahtivajamaksua suorittaneet (esim. hirviseurueen jäsenet). Poikkeuksena aseettomat koiramiehet vapautetaan lahtivajamaksusta.
 • Jahdin aloitus hirvijahdin jälkeen, kunnes ensimmäinen hirviporukka lopettaa hirvijahdin.
 • Metsästystavat päätetään peurajahdin järjestäytymiskokouksessa.
 • Lupamaksut ja muut mahdolliset peurajahtiin liittyvät kulut peuraporukka kerää valitsemallaan tavalla ja tilittää seuralle.
 • Muista käytännön järjestelyistä peuraporukka päättää itsenäisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

10 Maksut

Johtokunnan esitys:                             

 • Päiväkortti 20 € (ei oikeuta kauriin metsästykseen)
 • Kaurispäiväkortti 50 €
 • Vuosikortti 150 € (ei sisällä kaurista)
 • Päiväkortin hankkiminen: soitto puheenjohtajalle ja maksu nettipankista.
 • Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta

Päätös: Esityksen mukaan

11 Rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:                            

 • Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.
 • Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.
 • Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.
 • Kurjen monttu sorsilta.
 • Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.
 • Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.
 • Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.
 • Figen Oy:n (entinen Mäkiniemen Sikalat Oy) tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.
 • Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.
 • Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.
 • Leipimaassa Kuoppalan monttu rauhoitetaan sorsastukselta.
 • Rintasen Markon riistapelto Jelmistä hieman jokimetsään päin hakkioon rajoittuva riistapelto; kuuluu sarkaan 18:2.

Päätös: Esityksen mukaan

12 Jäsenhakemukset

Yhdistykseen hyväksyttiin viisi uutta jäsentä

13 Pienpetojen pyyntisopimukset

Johtokunta esittää, että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Päätös: Esityksen mukaan.

14 Muut asiat

Seurassa ruvetaan päivittämään jäsenrekisteriä, kerätään sähköposti osoitteita jäseniltä kokouksissa ja muissa viestimissä.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen Klo 18.44