Vuosikokous 2019

Asia: Ylihärmän metsästysyhdistys RY:n vuosikokous

Aika 6.2.2019 klo 18.00

Paikka: Ekohovi

Läsnä: Erillisen osallistujalistan mukaisesti 26 henkilöä

  1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jyrki Holm avasi kokouksen klo 18.02

Pidettiin hiljainen hetki Kari Korpelan muistoksi.

2. Palkitsemiset

Koirat erillisen listan mukaan. Mika Elgland jakoi palkinnot.

Pienpetokilpailu listan mukaan:

1. Jari Koivumäki, 2. Lassi Heimonen, jaettu 3. Veeti Härkönen, Jukka Riihimäki ja Lauri Peltonen. Arvottiin 3 -> Veeti Härkönen.

Palkittiin Hankkijan lahjakorteilla 1. 40 €, 2. ja 3. 20 €. Lisäksi arvottiin kaikkien muiden osallistujien kesken 20€:n lahjakortti. Arpa suosi Jouni Jussinmäkeä.

Jyrki Holm jakoi pienpentokilpailun palkinnot.

Ilmoitettu 7 supia, 12 kettua ja 2 näätää

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty Juho Vilkunaa, sihteeriksi esitetty Ville Kuoppalaa.

Päätös: Esitysten mukaan.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ilmoitus Komiat- lehti 30.1.2019

Läsnäolijoiksi todettiin 26 varsinaista jäsentä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitetty Matti Kaustinen ja Erkki Keskinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Luettiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2018.

Ei lisättäviä.

7. Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon edelliseltä tilikaudelta.

Päätös: Hyväksytään tilit ja vahvistetaan tilinpäätös.

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Jyrki Holm ilmoittanut, ettei ole käytettävänä enää puheenjohtajana muiden kiireiden vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan osallistuu kuitenkin aktiivisesti seuran toimintaan muilta osin.

Puheenjohtajaksi esitetty: Panu Pajamäki.

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Panu Pajamäki.

10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Erovuorossa Markku Ikola, Esa Haukkala ja Ville Kuoppala.

Esa Haukkala ei jatka johtokunnassa. Muut erovuoroiset suostuvaisia jatkamaan.

Esitys: Ville Kuoppala ja Markku Ikola jatkavat johtokunnassa. Esa Haukkalan tilalle esitetty Antti Luomaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Edelliset: Hannu Peltola ja Jari Partanen toiminnantarkastajat

Jari Hautanen ja Jukka Riihimäki varalla

Esitys: Edelliset jatkavat samoissa rooleissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavaa toimintavuotta varten.

Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma lisättynä maininnalla koululla järjestettäviin metästysteemapäiviin.

13. Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Johtokunnan esitys: kulukorvaukset pidetään ennallaan: Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 105 €/vuosi. Lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksua 105 €/vuosi.

Esitetty nostettavaksi kulukorvaukset 150 €:n. Kannatettu. Esitys vedetty pois.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

14. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Johtokunnan esitys: jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

15. Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Johtokunnan esitykset:

Hirvijaosto: Ville Kuoppala

Kenneljaosto: Panu Pajamäki

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto:

Kaurisjaosto: Mika Härkönen

Riistanhoitojaoston puheenjohtajaksi esitetty Antti Luomaa.

Päätös: Esitysten mukaan.

16. Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Ennen 22.1.2019 pidettyä johtokunnan kokousta oli saapunut yksi hakemus.

Johtokunta puoltaa Risto Laakson hyväksymistä jäseneksi.

Lisäksi johtokunnan kokouksen jälkeen tullut hakemus Aino Arolta.

Päätös: Hyväksyttiin Laakso ja Aro yhdistyksen jäseniksi yksimielisesti.

17. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitys: Kanakoirajaoston perustaminen yhdistyksen hallintoon. Peltolintujen riistaistutuksiin määrärahan budjetointi.

Johtokunnan vastaesitys: Ei perusteta erillistä jaostoa, koska ei muillekaan koirille ole omaa jaostoa vaan on erillinen kenneljaosto. Koeistutuksia voidaan tukea samalla summalla, joka kokeiden järjestämisestä arviolta yhdistykselle tulee. Kokeet yhdistyksen nimissä niin kuin muutkin koirakokeet.

Keskustelu: Avattiin hieman enemmän johtokunnan esitystä muun muassa muiden seurojen käytännöistä, kuinka kokeita varten tehdään täsmäistutuksia koirien määrän mukaan. Kannustettiin joka tapauksessa asiasta kiinnostuneita aktivoitumaan kokeiden järjestämiseksi.

Äänestys:

  • Alkuperäinen esitys: 2
  • Johtokunnan esitys: 20

Päätös: Johtokunnan vastaesityksen mukaan. Kenneltoimintaan kuitenkin toivotaan kanakoiraharrastajia mukaan maaliskuussa kokeiden järjestelyjä suunniteltaessa.

18. Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

19. Muut asiat. Ei päätösvaltaa.

  • Lahtivaja

Saatiin syksyllä valmiiksi riittävälle tasolle metsästyskäyttöön. Viimeistelytyöt vielä: lattian maalaus 2. kertaan sekä hyväksyttäminen elintarviketilaksi. Budjetin ylitys n. 2000 €. Jyrki tehnyt loppuraportit ja hoitaa siihen liittyvät mahdolliset jatkoselvitykset.

  • Simway metsästyssimulaattori – RHY

Ajatuksena saada mahdollinen hankittava simulaattori suunitelluille metsästyteemapäiville koululle käyttöön. Olisi neljän seuran yhteiskäytössä erikseen sovitulla tavalla.

Ei ole budjetoitu rahaa; vasta selvittelyvaiheessa mm. tukien ja maksuosuuksien mukaan. Tulisi olemaan RHY:n hallittavissa.

  • Reviiri –järjestelmä

Johtokunta selvittelee ja pyrkii ottamaan käyttöön Reviiri –järjestelmän. Tulee auttamaan ja helpottamaan mm. maanvuokrasopimusten tekemistä ja hallitsemista. Saa tulostettua kartta-alueen ainakin tiettyihin muihin järjestelmiin.

20. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07